A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

Стратегія розвитку закладу

Дата: 03.04.2021 14:13
Кількість переглядів: 33

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ .....................5

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ……………………………....6

РОЗДІЛ ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ……………...7

РОЗДІЛ IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ………………………………………..13

РОЗДІЛ V. РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

РОЗВИТКУ………………………………………………………………………....15

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Повна назва закладу: комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1

ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради».

Адреса закладу: вул. Малиновського, буд. 7, м. Вінниця, 21018.

Контактні телефони: (0432) 67-29-83.

E-mail: sch1@galaxy.vn.ua

Офіційний сайт: https://sch1.edu.vn.ua

ЄДРПОУ: 26235539

Нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

 • Статут гімназії, затверджений Вінницькою міською радою, рішення від 23.12.2016 року № 530;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадянських формувань (дата державної реєстрації: 26.04.2001 р.; дата запису: 04.02.2020 р.; номер запису: 11741070017002828).
 • сертифікат правомірності проведення освітньої діяльності №000965, виданий установою «Вінницька регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальним закладів»» відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від  27.03.2018 року №242;
 • колективний договір між адміністрацією закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» і трудовим колективом (затверджений загальними зборами трудового колективу від 03.06.2019 року; зареєстрований у Департаменті соціальної політики ВМР 02.08.2019, реєстраційний номер 2287).

Загальні відомості про заклад:

 • у закладі навчається 1131 гімназист у 33 класах в одну зміну;
 • профіль закладу – поглиблене вивчення англійської мови, німецької, французької мов та польської мови;
 • факультативно вивчається польська мова в 5, 6, 7 класах та китайська мова як гурткова діяльність у 8-10 класах;
 • наповнюваність класів у закладі по 35 (36) учнів;
 • потужність закладу: 1116 учнів;
 • ліцензований обсяг: 1400 учнів.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти. Стратегія закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та завнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

 • організація освітньої роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України «Про освіту», підтримка обдарованої молоді;
 • створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти попередження булінгу та насильства;
 • організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;
 • професійний розвиток педагогічних кадрів;
 • забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Основними результатами Стратегії розвитку гімназії будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності закладу на найближчі роки.

Упродовж вересня-жовтня 2020 року в комунальному закладі «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» проведено SWOT-аналіз діяльності гімназії, під час якого встановлено:

СИЛЬНІ СТОРОНИ:

 • високий імідж;
 • профільність навчання;
 • потужний колектив;
 • міжнародна співпраця;
 • високий рейтинг за результатами ЗНО;
 • проектна та грантова діяльність;
 • експериментальна діяльність  («Інтелект України», НУШ);
 • співпраця з батьками.
 • проведено термореновацію будівлі.

СЛАБКІ СТОРОНИ:

 • надмірна наповнюваність класів;
 • недостатня інфраструктура закладу;
 • віковий склад контингенту працівників;
 • потреба модернізації та оптимізації локальної інтернет мережі;
 • матеріально-технічна база - застаріла.

МОЖЛИВОСТІ:

 • залучення позабюджетних коштів;
 • дієва підтримка батьківської громади;
 • залучення вчителів до опанування продуктивних технологій;
 • впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання.

ЗАГРОЗИ:

 • професійне вигорання вчителів;
 • пасивність частини батьків;
 • виникнення фінансових витрат на організацію освітнього процесу та оновлення матеріально-технічної бази.

 

І. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Місія: створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям.

Візія: сучасний заклад з поглибленим вивченням іноземних мов - простір психологічного комфорту всіх учасників освітнього процесу та їх соціального успіху, який мотивує здобувачів освіти - до позитивних змін у навчанні; педагогічних працівників - до професійного росту, батьків – до активної свідомої співпраці.

Цінності закладу:

 • довіра у відносинах;
 • повага до особистості дитини і дорослого;
 • рівність перед встановленими у закладі правилами;
 • добре ім’я та честь гімназії – наша головна цінність, в основі якої лежить спільна праця вчителів, учнів та їх батьків.

Принципи діяльності закладу:

 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • діалог-взаємодія-взаємоповага;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

 

ІІ. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

 

Мета: визначити перспективи розвитку закладу, що забезпечить якісну сучасну освіту відповідно до суспільних потреб, зумовлених новітнім розвитком української держави.

 

Стратегічні цілі

Стратегічні завдання

 

 1. Підвищення якості освітніх послуг
  1. Дотримання Державних стандартів освіти;
  2. Організація освітнього процесу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
  3. Збереження та зміцнення здоров’я гімназистів;
  4. Підтримка учнів з особливими освітніми потребами.
 1. Розвиток у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання
  1. Розвиток ефективної, постійно діючої системи безперервної освіти педагогів;
  2. Впровадження пілотного проєкту «НУШ»;
  3. Розвиток медійної грамотності учнів та педагогів.
 1. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу
  1. Розширення мережі гуртків, факультативів, секцій;
  2. Розвиток досвіду партнерства, волонтерства, міжнародної співпраці, самоврядування з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього процесу;
  3. Створення осередку Open Space.
 1. Розширення профільності освітнього процесу
  1. Розширення профільності вивчення іноземних мов (китайської та польської) учнями 8-11 класів;
  2. Впровадження експериментального навчання з елементами викладання предметів англійською мовою (5 клас).
 1. Побудова міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками на принципах дитиноцентризму
  1. Розробка і підписання меморандуму про співпрацю з батьками;
  2. Анкетування учнів, батьків та педагогічних працівників;
  3. Батьківський всеобуч.

 

 1. Активізація діяльності закладу в освітньому просторі міста та області
  1. Участь у конкурсах, олімпіадах, МАН, змаганнях
 1. Підтримка позитивного іміджу освітнього закладу
  1. Міжнародна співпраця;
  2. Співпраця з вищими навчальними закладами та іншими освітніми закладами міста;
  3. Участь у проєктах та грантах.
 1. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямками
  1. «Освітнє середовище»;
  2. «Оцінювання здобувачів освіти»; «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»;
  3. «Управлінська діяльність»

 

 

ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

 

        Стратегія розвитку комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1

ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» розрахована на 3 роки (2021-2023 рр.) і включає в себе такі пріоритетні напрямки:

 1. розвиток освітнього середовища;
 2. розвиток системи оцінювання здобувачів освіти;
 3. розвиток професійних якостей педагогів закладу;
 4. розвиток управлінської діяльності.

1. РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

1.1.   Стратегічна ціль – підвищення якості освітніх послуг.

 

1.2.   Стратегічні завдання:

   1. формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 10-17 років орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості;
   2. впровадження в процес навчання нових інноваційних та SMART технологій;
   3. демократизація освітнього процесу;
   4. розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності, створення умов її саморозвитку в колективі.

1.3.   Очікувані результати: створення у закладі комфортних та безпечних умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих учнів.

1.4.   Шляхи реалізації:

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

 1.  

Залучення альтернативних джерел фінансування закладу

Постійно

Адміністрація,

педагогічний колектив

 

 1.  

Модернізація локальної мережі

2021-2023 рр.

Департамент освіти, адміністрація,

педагогічний колектив

 

 1.  

Модернізація лінгафонного кабінету

Постійно

Департамент освіти, адміністрація

 

 1.  

Створення освітнього простору НУШ

І півріччя 2021 р.

Департамент освіти, адміністрація, вчителі фізичної культури

 

 1.  

Розширення бази комп`ютерної техніки

Літо 2021 р.

Департамент освіти, адміністрація

 

 1.  

Створення кабінету хореографії

2021 р.

Адміністрація

 

 1.  

Капітальний ремонт майстерні

 

2022 р.

Департамент освіти, адміністрація

 

 1.  

Створення кабінету французької мови

2023 р.

Адміністрація, педколектив

 

 1.  

Створення кабінету «Захист Вітчизни»

2021 р.

Адміністрація, зав. кабінетами

 

 1.  

Створення учнівського простору Ради старшокласників

2021 р.

Адміністрація, соціальний педагог, педагог організатор

 

 1.  

Оновлення обладнання математично-природничих кабінетів (оснащення STEM-лабораторії)

Постійно

Адміністрація,

педколектив, класні керівники

 

 1.  

Заміна покриття підлоги в бібліотеці

Вересень 2021 р.

 Адміністрація

 

 1.  

Ремонт підлоги на коридорах другого та третього поверхів (стара школа)

2023 р.

Адміністрація

 

 1.  

Встановлення безпечного паркану

2021 р.

Департамент освіти, адміністрація

 

 1.  

Відновлення твердого покриття подвір`я закладу

Вересень 2022 р.

Адміністрація, стейкхолдери

 

 1.  

Заміна системи опалення та водогону (стара школа)

Жовтень 2021 р.

Адміністрація

 

 1.  

Заміна електромережі та системи освітлення

Грудень

2023 р.

Департамент освіти, адміністрація

 

 1.  

Оновлення Музею закладу

Вересень 2022

Адміністрація, стейкхолдери

 

 

 

2. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

2.1.   Стратегічна ціль – створення системи критеріїв оцінювання здобувачів освіти з кожного предмету та її адаптація.

2.2.   Стратегічні завдання:

   1. дотримання державних освітніх стандартів;
   2. здійснення освітнього процесу відповідно до профільності гімназії;
   3. здійснення моніторингу результативності індивідуальних можливостей гімназистів;
   4. прозорість оцінювання рівня досягнень учнів.

2.3.   Очікувані результати: здійснення оцінювання з врахуванням індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня в умовах результативності профільного навчання.

2.4.   Шляхи реалізації:

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

 1.  

Спрямування освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей випускника

Січень 2021р.

Учителі-предметники

 

 1.  

Продовження впровадження електронного журналу та щоденника

Постійно

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 1.  

Впровадження прийому самооцінювання на уроках

(My English Lab)

Постійно

Адміністрація,

Вчителі кафедри англійської мови

 

 1.  

Проведення аналізу результатів моніторингового дослідження досягнень учнів

Постійно

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 1.  

Система підтримки мотиваційних заходів з обдарованими учнями

Постійно

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 1.  

Залучення учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях

Постійно

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 1.  

Впровадження особистісноорієнтованих технологій спрямованих на розвиток учня

Постійно

Адміністрація, педколектив

 

 1.  

Впровадження системи вивчення рівня володіння іноземними мовами засобом міжнародної сертифікації «Cambridge»

Постійно

Адміністрація, творчі група

 

 

3. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

3.1.   Стратегічна ціль – академічна доброчесність.

3.2.   Стратегічні завдання:

   1. створити сприятливі умови для професійної діяльності та саморозвитку педагогічних працівників;
   2. розвиток професійної рефлексії в процесі освітньої діяльності;
   3. атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти;
   4. сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей;
   5. створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога та відповідальності кожного за результати своєї діяльності.

3.3.   Очікувані результати:

   1. підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;
   2. ріст педагогічної майстерності;
   3. підвищення методичної культури.

3.4.   Шляхи реалізації:

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

 1.  

Проведення навчальних семінарів, майстер-класів, інтегрованих днів, методичних декадників, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії

Постійно

Адміністрація

педагогічний

колектив

 

 1.  

Розвиток діяльності методичних асоціацій

Постійно

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 1.  

Залучення педагогів до SCRUM менеджменту

Постійно

Адміністрація, голови метод. асоціації

 

 1.  

Залучення педагогів до науково-дослідницької діяльності

Постійно

Адміністрація, голови метод. асоціації

 

 

4. РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

  1. Стратегічна ціль – розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

  1. Стратегічні завдання:
   1. створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
   2. здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності гімназії;
   3. організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
   4. розробка та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

  1. Очікувані результати:
   1. ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу;
   2. організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу;
   3. відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
   4. запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації.

 

  1. Шляхи реалізації:

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

 1.  

Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контрольо-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог

Постійно

Адміністрація,

педагогічні працівники

 

 1.  

Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого прогнозувати тенденції інноваційного розвитку

ІІ півріччя 2021 р.

Адміністрація

 

 1.  

Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників

Постійно

Адміністрація,

педагогічні працівники

 

 1.  

Проводити круглі столи, семінари, методичні ради

Постійно

Адміністрація

 

 1.  

Співпрацювати з соціальними та психологічними службами, мовними центрами

Постійно

Адміністрація,

педагогічні працівники

 

 1.  

Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок

Постійно

Адміністрація

 

 1.  

Продовжувати співпрацю з ВНЗ

Постійно

Адміністрація,

педагогічні працівники

 

 1.  

Налагодити співпрацю зі спортивними комплексами міста

Постійно

Адміністрація,

психолого-педагогічна служба

 

 1.  

Використовувати альтернативне фінансування (фандрайзинг)

 

Постійно

Адміністрація,

педагогічні працівники

 

 

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

        Реалізація Стратегії розвитку комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» на 2021-2023 роки дасть можливість:

 • створити безпечні, комфортні та здорові умови навчання в закладі освіти, освітнє середовище, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностей, необхідних для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки;
 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • поповнити заклад освіти іноваційним навчальним обладнанням, яке необхідне для реалізації освітніх програм;
 • створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання);
 • реалізувати поглиблення й розширення практичної спрямованості навчальних програм, диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу;
 • розвинути спілкування між учителем, учнем і батьками за принципами соціального партнерства;
 • створити сприятливі умови для творчої самореалізації усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • створити умови для досягнення особистісного росту методом залучення до спільної діяльності;
 • підвищити професійну майстерність педагогів;
 • накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо);
 • розвивати демократизацію в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;
 • сформувати систему моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;
 • забезпечити практичні спрямованості освіти та орієнтацію змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві;
 • впроваджувати та розвивати пілотний проєктний «НУШ»;
 • забезпечити якісні зміни в освітньому просторі закладу освіти відповідно до сучасних вимог концепції Нової української школи;
 • впровадити експериментальне навчання з елементами викладання предметів англійською мовою (5 клас);
 • навчити випускника цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • розвинути управлінські процеси закладу.

 

V. РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

 

 • зміни в змісті освіти пов’язані зі змінами політики в галузі освіти;
 • загроза недостатньо виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямів Стратегії розвитку;
 • професійне вигорання вчителів зниження мотивації педагогів до саморозвитку та самореалізації;
 • втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів;
 • карантин та/або запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню респіраторних хвороб або інших інфекцій;
 • пасивність частини батьків або недостатнє розуміння завдань розвитку закладу.

 

Шляхи розв’язання:

 

 • внесення змін та доповнень до Стратегії розвитку;
 • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування (грантова та проєктна діяльність);
 • прозорість та публічність освітніх та управлінських процесів в закладі: висвітлення діяльності педагогічного та учнівського колективів на сайті гімназії, офіційних сторінках соціальних мереж, у формі звіту директора перед громадськістю та колективом.

 

 

ВИСНОВКИ

 

 1. На даний момент у закладі склалися об'єктивні передумови реалізації модернізаційних змін.
 2. Педагогічний колектив, батьківська громадськість потребують точного визначення стратегічних напрямів розвитку.
 3. За умови виконання запланованої стратегії можливий перехід закладу в якісно інший стан.
 4. Це зажадає інтенсифікації методичної роботи, модернізації освітнього процесу відповідно до нормативно-правової бази, пошуку додаткового фінансування закладу (грантова діяльність).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено