A A A K K K
для людей з порушеннями зору
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ №1
ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
Знання мов - це пізнання світу!

МАН

Дата: 01.11.2021 19:50
Кількість переглядів: 192

ПОЛОЖЕННЯ

Про учнівське наукове товариство « Обдаровані діти» учнів  комунального закладу: «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учнівське наукове товариство учнів комунального закладу « Гуманітарна гімназія  №1 ім.М.І. Пирогова Вінницької міської ради» ( далі-Товариство) - добровільне об'єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень в різних сферах науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, удосконалення умінь та навичок навчально-дослідницької,  пошуково-експериментальної роботи.

1.2. Товариство - самостійне добровільне об'єднання учнів 9-11 класів закладу , здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що бажають поглибити свої знання як з окремих предметів так і в галузі сучасний наукових знань, розвивати свою майстерність, творчі здібності та свій талант.

1.3. Діяльність Товариства органічно пов'язана з життєдіяльністю гімназії коли, сприяє вирішенню комплексу навчально-виховних завдань щодо організації та проведення пошукової діяльності у позаурочний час, написанню науково-дослідницьких робіт, професійному самовизначенню учнів, розвитку таланту.

1.4. Товариство у своїй діяльності взаємодіє з педагогічним колективом гімназії, викладачами та студентами вузів, представниками структур науково-технічної та культурно-просвітницької громадськості.

1.5. У своїй роботі Товариство керується  принципами самостійності своїх членів, демократичності та самостійній діяльності.

1. 6.  Діяльність Товариства здійснюється згідно даного Положення під керівництвом вчителів гімназії.

 Товариство створюється у  комунальному закладі «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради»,  має свою назву, емблему, девіз.

1.7. Товариство - добровільне творче формування учнівської молоді, що прагне удосконалювати свої знання у певній області науки, мистецтва, технікиі і виробництва, розвивати свій інтелект, набувати умінь і навичок науково-дослідницької і експериментальної діяльності  під керівництвом  педагогів . Товариство виконує роль експертизи якості і рівня роботи гімназиста.

 

2.МЕТА ТОВАРИСТВА

?об’єднання зусиль учнів та вчителів на підвищення якості освіти, активізацію пошукової практичної та науково-дослідницької роботи;

?сприяння формуванню творчої, різнобічно розвинутої особистості, здатної з успіхом модернізуватися у різнорівневому та варіативному y навчанні;

?підготовка учнів до подальшого навчання в обраних галузях науки, культури, мистецтва,

?виявляти талановитих особистостей, що прагнуть розвивати свої здібності та талант.

3.ЗАДАЧІ ТОВАРИСТВА:

?сприяти підвищенню престижу і популяризації наукових знань;

?виявити інтереси і схильності учнів до наукової діяльності, поглибити підготовку до неї;

?розширення світогляду учнів щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;

?виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей;

?активне залучення учнів школи до процесу самоосвіти та саморозвитку.

?проводити дослідження, що мають практичне значення;

?розвиток  цілеспрямованості,  відповідальності, свідомого ставлення учнів до розумової  праці й становлення на цій основі пошукового, дослідницького, аналітичногo способу мислення, потреби в самовихованні й адекватній самооцінці своєї наукової діяльності;

?удосконалення  вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів;

?організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконaлення процесу навчання й профоріентації,  підготовка до участі у науково-дослідницькій роботі в одній із секцій регіонального відділення МАН;

?формування основ дослідницького мислення та оволодіння мінімально необхідними практичними навичками ведення дослідницької роботи.

?пропаганда та популяризація наукових знань з проблем досліджень та творчих досягнень.

?ознайомити гімназистів з методами і прийомами наукового пошуку;

?вчити працювати з науковою літературою, відбирати, аналізувати, систематизувати матеріал, виявляти інформувати проблеми, грамотно оформляти наукову роботу, оволодівати мистецтвом дискусії,  виступати перед аудиторією з доповідями про досягнення вітчизняної і світової науки практики, працювати з обладнанням, необхідним для експериментів; ?реалізовувати дослідницькі проекти; ?організовувати конференції;

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТОВАРИСТВА

 

Залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів.

Навчання учнів працювати з науковою літературою, формувати культуру наукового дослідження.

 

Організація навчання членів Товариства, надання практичної допомоги учням у здійснення експериментальної та дослідницької роботи, організація взаємодії з регіональним відділенням МАН, вузами, науковими установами, організація лекцій та групових і індивідуальних консультацій з викладачами вузів. Організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських , досліджень

Рецензування учнівських, наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях.

 

Підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад.

 

Редагування та видання учнівських наукових збірників.

 

Організація  школи молодого дослідника, створення  підготовчих  гуртків, факультативів, спецкурсів.

 Організація семінарів керівників гуртків;

 

-Створення лекторіїв:

з тем, пов'язаних з загальними проектами;

з питань культури розумової праці;

з окремих питань науки і техніки, мистецтва;

регулярні огляди науково-популярної і наукової літератури;

 

Розвиток творчих здібностей учнів через залучення їх до сценічних виступів, друк літературних збірок, створення персональних виставок.

5. ЗМІСТ РОБОТИ ТОВАРИСТВА

 

До Товариства входять учні 9-11 класів, що виявили здібності в обраних галузях науки, культури, мистецтва, в окремих випадках можуть ходити учні 8-х класів.

 

Положення про Товариство та зміни до нього ухвалюють на загальних зборах членів Товариства  учнів гімназії.

 

Загальні збори – це вищий орган Товариства. Проводять на початку навчального року, після того, як будуть вивчені наукові інтереси учнів.

  На загальних зборах затверджують назву шкільного  Товариства, план його роботи на рік, ухвалюють емблему і девіз.

Загальні збори Товариства відбуваються двічі на рік.

 

-Керівний орган Товариства - Рада. Вона обирається на зборах. Склад ради визначається загальними зборами за рекомендацією заступника директора з навчально-виховної роботи, що координує роботу Товариства. До складу ради входять: президент, віце-президент, секретар, керівники секцій.

 Рада обирається на один або декілька навчальних років.

Засідання Ради проводиться один раз на семестр або скликається президентом у випадках необхідності.

Основними завданнями й функціями Ради є:

впровадження та організація науково-пошукової роботи;

інформативно-консультативна та культурно-масова робота;

до координація та спрямування діяльності всіх секцій Товариства;

здійснення прийому кандидатів у члени Товариства;

здійснення взаємодії з вузами, науково-дослідницькими, культурно- просвітницькими закладами.

-Президент, віце-президент та секретар Товариства здійснюють та організовують роботу Товариства за трьома секторами роботи:

організаційний: ведення ділової документації Товариства та Ради,

організація прийому до Товариства, конкурсу-захисту наукових

робіт учнів, гімназійної науково-практичної конференції

«Захоплюємось, Відкриваємо, Досліджуємо»

науково-просвітницький: підготовка й проведення тематичних

конференцій, лекцій, олімпіад та інших заходів;

інформаційний: видання періодики, збірок тез, наукових робіт та

інших інформаційних видань.

 

-Товариство включає в себе групи учнів, об'єднаних у секції та відділення:

Відділення філології та мистецтвознавства (секції: українська

мова й література, зарубіжна література, англійська мова,  німецька  мова, французька мова, польська мова, російська мова, фольклористика ,мистецтвознавство, народознавство,  філософія , журналістика ;

Історики-географічне відділення (секції: історія України, всесвітня історія, правознавство, історичне краєзнавство, географія, географічне краєзнавство);

Хіміко-біологічне відділення (секції: хімія, біологія, екологія, психологія);

Відділення фізика-математичне та економіка (секції: математика, фізика, технології, економіка)

6. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ

Брати участь у роботі Товариства можуть учні гімназії з 9 по 11 класи ( окремі учні 8 класів);

Працівники Товариства діляться на дослідників, кандидатів і членів Товариства.

Дослідником  є будь-яка особа, що бере  участь у роботі гуртків, семінарів,

курсів, факультативів, лекторіїв, які організовуються Товариством, або бере участь у роботі дослідницьких бригад, а також виконує будь-яке завдання Товариства.

Кандидатом у члени Товариства є особа, яка успішно завершила навчання у гуртках, спецкурсах, лекторіях, яка зарекомендувала себе у роботі дослідницьких бригад, виконала дослідництво у певній галузі , виступила з доповіддю на семінарі, секції Товариства або у класі, яка надрукувала оглядову статтю у пресі.

 

Права кандидата в члени Товариства:

-проводити самостійні дослідження, використовуючи матеріальну базу Товариства; і

-отримувати методичну і підготовчу допомогу Товариства;

-брати участь в роботі гуртків, семінарів, курсів, лекторіїв, факультативів, дослідницьких бригад;

-отримувати відгук на свою роботу, розміщувати свої роботи в пресі;

-брати участь у загальних зборах Товариства, зборах секцій з правом дорадчого голосу.

 

Обов'язки кандидата в члени Товариства:

-брати участь у роботі Товариства;

-проводити самостійні дослідження або допомагати в роботі керівникам

гуртків, курсів, факультативів, лекторіїв, дослідницьких бригад;

-входити до складу редакційного  органу;

-працювати в якості інформатора;

-пропагувати роботу Товариства.

 

Членами Товариства є особи, які самостійно зробили дослідження, яке позитивно оцінено рецензентом, виступили з доповіддю на конференції Товариства, стали слухачами МАН.

 

Права члена Товариства:

-брати участь в роботі гуртків, факультативів, курсів, лекторіїв, дослідницьких бригад;

-керувати роботою цих об 'єднань;

-використовувати матеріальну базу Товариства для самостійних досліджень;

-отримувати консультацію і рецензії на свої роботи;

- публікувати їх у пресі;

-рекомендувати пошуковців для прийняття їх в кандидати або члени Товариства;

-брати участь у секційних і загальних конференціях Товариства, запрошувати на ці конференції 2-х гостей;

-брати участь у зборах Товариства з правом вирішального голосу;

-обирати і бути обраним у керівні органи Товариства.

 

Обов'язки членів Товариства:

-брати активну участь у роботі Товариства, проводити якісні самостійні дослідження,

-брати участь у керівництві дослідницьких бригад, гуртків, курсів, факультативів, семінарів,

-працювати у керівних органах Товариства,

-пропагувати роботу Товариства.

-якщо член Товариства протягом року не виконує своїх обов'язків, він за рішенням Ради виключається з членів Товариства.

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТВОРЧИХ РОБІТ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА:

1. Науково-дослідницькими, пошуковими і раціоналізаторсько-винахідницькими роботами в Товаристві вважаються наступні:

-які висвітлюють факти ,події, явища та їх окремі сторони, невідомі раніше;

-пов'язані з науковими узагальненнями, особистими висновками, отриманими в результаті самостійної роботи;

- з конструювання апаратів, моделей і приладів, що вносять принципово нове вирішення науково-практичних задач;

- сприяють удосконаленню шкільних експериментів, раціоналізації виробничих процесів.

2. Кожна творча робота повинна вміщувати наукові узагальнення і закінчуватись самостійно зробленими висновками. До роботи додається список використаної літератури, малюнки, креслення, фотографії, мапи, графіки, а також рецензія наукового керівника.

3. Конкретні вимоги, щодо проведення, оформлення .і презентації творчих, наукових, пошукових чи просвітницьких робіт та проектів членів Товариства    затверджуються радою Товариства

 

8. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

1. До навчально-матеріальної бази Товариства  входить бібліотека, читацький зал, окремі прилади, обладнання, матеріали,  навчальні кабінети, копіювальна техніка, стенди та інші необхідні матеріальні цінності гімназії за погодженням із директором закладу.

2. Власна матеріальна база Товариства формується з засобів та виробів учасників Товариства.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено